Domů » Projekty » ZAČÍT SPOLU

ZAČÍT SPOLU

Výchovně vzdělávací činnost v naší MŠ probíhá podle Školního vzdělávacího programu Barevný svět kolem nás. Program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, z principů Začít spolu a z Úmluvy o právech dítěte. Na Školní program navazují Třídní vzdělávací programy, členěné do hlavních integrovaných bloků témat a podtémat.

MŠ doplňuje rodinnou výchovu v oblastech, které vyžadují odborný a profesionální přístup:

 • pomáhá se začleněním dítěte do kolektivu,
 • rozvíjí samostatnost a dovednost dítěte,
 • podporuje zdravé sebevědomí dítěte,
 • rozvíjí u dětí empatii a participaci.

 

ZAČÍT SPOLU                          

Od září 2017, po důkladném odborném proškolení celého učitelského sboru (40 hodinové vzdělávání Cesta k individualizaci v MŠ), pracujeme s dětmi v centrech aktivit podle základních principů programu ZAČÍT SPOLU.

Pod názvem Začít spolu se program nese v ČR, jinak se jedná o mezinárodní program Step By Step. Tento propracovaný vzdělávací systém je vhodný pro každé dítě. Vychází z konstruktivistického pojetí vzdělávání, staví na humanistických a demokratických principech ve vzdělávání, při bezpodmínečném uplatňování pedagogického principu zaměřeného na dítě (pedocentrismus).

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Hlavním cílem programu je budovat základy pro postoje, znalosti a dovednosti důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti (klíčové kompetence). Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Mezi další dílčí cíle, které pomáhají rozvíjet tyto schopnosti, patří:

 • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat

 • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost

 • rozpoznávat problémy a řešit je

 • být tvůrčí, mít představivost

 • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství (obci), zemi a prostředí, ve kterém žijí

 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu

Principy programu Začít spolu:

 • Důraz na individuální přístup ke každému dítěti

 • umožňovat dítěti, aby se vyvíjelo vlastním tempem

 • tematicky plánovat činnosti podle zájmu a potřeb dětí, vytvářet projekty

 • integrovat individuální cíle do obvyklých denních činností a do celkového týdenního plánu

 • Důraz na samostatné rozhodování a volbu dítěte a přijímání odpovědnosti za ni

 • pracovat v centrech aktivit, doplňovat je vhodnými pomůckami a materiály, se kterými si mohou děti hrát, zkoumat je. Takto připravovat podmínky pro integrované (celostní) učení.

 • Důraz na účast rodiny

 • rodinu brát jako prvotní a nezastupitelnou ve výchově dětí

 • komunikační strategie, prohlubovat spolupráci s Klubem rodičů

 • pracovat s rodiči tak, aby se aktivně zapojovali do života školy, nabízet rodičům odbornou literaturu a informační materiál o dění v mateřské škole

 • vytvářet i nadále podmínky rodičům pro aktivní zapojení do výchovných činností dětí v průběhu celého dne, vytvářet prostor pro spolurozhodování, vzájemnou odpovědnost

 • vytvářet dobré partnerské vztahy mezi rodinou a týmem školy

 • Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 • vytvářet podmínky pro inkluzivní vzdělávání, zařazení těchto dětí (samostudium učitelek, odborné semináře, spolupráce s neurologem, pediatrem, psychologem, SPC, rehabilitačním centrem). Součástí tohoto principu je i vzdělávání dětí mimořádně nadaných a dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Mezi principy patří důraz na individuální přístup ke každému dítěti, na samostatné rozhodování a volbu dítěte a přijímání odpovědnosti za ni, důraz na aktivní účast rodiny. Na všech třídách se postupně utváří ještě více podnětné prostředí (centra aktivit), které děti uspokojuje v jejich zvědavosti, prostředí, které je plné možností, odráží život, překypuje tím, co není jenom natištěno na papíře. Děti pracují v centrech aktivit, což jsou pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti si samostatně vybírají, v kterém CA budou pracovat. Mají tedy možnost volby, ale s touto možností jsou vedeny také k zodpovědnosti za svou volbu – setrváním v dané činnosti, dokončení práce a úklidem pomůcek. Mají zde možnost uplatnit svou vlastní tvořivost a samostatně tak dojít k vlastnímu poznání všemi smysly.

Mezi centra aktivit patří: Domácnost, Ateliér, Dílna, Knihy a písmena, Objevy a pokusy, Hudba, Dramatika, Manipulační hry, Kostky, Voda a písek. Počet center jsme navýšili stavební úpravou – zvětšením tříd (vybourání přilehlých skladů). Čeká nás ještě spousta práce, ale vidíme v tomto programu další kladný krok k vytvoření prostředí, ze kterého se budou děti vracet domů spokojené a šťastné.

 

CENTRA AKTIVIT, která najdete na všech třídách:

DOMÁCNOST je pracovní koutek, kde si děti hrají nejen „jako“, ale i doopravdy se skutečnými surovinami a nádobím. Děti zde mohou např. připravovat zeleninové nebo ovocné saláty, pomazánky, jednohubky, péct buchty, cukroví, vizovického pečivo, vařit čaje apod.

ATELIÉR je vybaven různými výtvarnými potřebami. Děti zde mohou malovat, kreslit a tvořit z různých materiálů.

DÍLNA je vybavena materiálem a nástroji, se kterými se děti mohou setkat v dílnách svých rodičů. Děti v tomto centru mohou vyrábět makety, zhotovovat předměty, zatloukat hřebíky, atd.

KNIHY A PÍSMENA je centrum vybavené knihami, písmenkovými stavebnicemi, pracovními listy, písmenkovými tiskátky, časopisy, pastelkami, fixami, tužkami apod. Děti zde mají možnost vnímat psanou a mluvenou podobu písma, manipulovat s knihami i písmeny, spontánně se učit průpravě k psaní a čtení, seznamovat se s knihou a jejím obsahem prohlížet a vyhledávat obrázky k tématům, vyprávět příběhy podle obrázků, opisovat slova apod.

DRAMATICKÉ HRY – děti zde mají prostor pro napodobivé a námětové hry, pantomimu, dramatizaci scének, apod.

POKUSY A OBJEVY – centrum je vybaveno různými přírodními materiály a pomůckami, lupou, mikroskopem, váhou, materiálem, který si děti nasbíraly samy. Děti zde mohou pozorovat pod lupou nebo mikroskopem rostliny, hmyz, dělat pokusy, poměřovat předměty, pozorovat růst vlastní rostliny, dělat pokusy se světlem, s roztoky (sladkým, slaným, kyselým), pozorovat vypařování vody, provádět pokusy s magnetem apod.

KOSTKY – centrum je vybaveno kostkami různých velikostí, tvarů a z různých materiálů, autíčky, značkami, dopravním kobercem, figurkami zvířat a lidí. Děti zde mohou vytvářet stavby k tématům (kde bydlím, zvířata, statek, zoo, rakety, letadla), hrát si na dopravu (stavby silnic, letišť, mostů), poznávat tvary, barvy, velikosti, třídit, určovat polohu, stavět z kostek překážkové dráhy, stavět podle plánu apod.

MANIPULAČNÍ HRY – využívají se zde různé skládačky a stavebnice, lotto, pexeso, lego, domino, mozaiky, navlékací tvary, stolní hry, puzzle, …. Děti zde mohou vytvářet stavby ze stavebnic podle vlastní fantazie i na dané téma, hrát si s dominem, pexesem, skládat puzzle, vytvářet mozaiky z různých tvarů, hrát společenské hry, navlékat korálky podle daného návrhu i podle fantazie apod.

PÍSEK A VODA – centrum je vybaveno kontejnerem na vodu nebo písek, lopatkami, bábovičkami, kbelíky, mušlemi a jinými přírodninami, plovoucími hračkami.

HUDBA – je zde množství rytmicko-melodických nástrojů, přístupných dětem, pomůcky k objevování světa zvuků, tónů a harmonie a rytmu, sluchové pexeso, hudební nástroje, které si vyrobily samy děti apod. Děti zde mohou např. zpívat písně, vytvářet hudební doprovod k písním, vytleskávat melodii, poslouchat klasickou hudbu, řešit hudební hádanky apod.

 

Naším dlouhodobým záměrem je pracovat v tomto programu a neustále hledat a zdokonalovat výchovně vzdělávací postupy, které pomohou dětem při rozvíjení osobního potenciálu a růstu 🙂

Nebyly nalezeny žádné obrázky