Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27

ENVIRONMENTÁLNÍ PROJEKT


,, Jestliže si má dítě zachovat svůj vrozený smysl pro zázraky, potřebuje společnost alespoň jednoho dospělého, pro kterého nejsou zázraky vyloučeny a který pak s dítětem bude znovu objevovat radost, vzrušení a zázračnost světa, ve kterém žijeme.“

RACHEL CARSON

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, NA ZAHRADĚ JE VŽDY PRIMA

Říká se, že to, co se učíme v mateřské škole, se učíme pro život. To, co se učíme v dalších školách, se učíme pro svojí budoucí profesi. Maria Montessori mluví o senzitivní fázi, citlivém období, ve kterém je dítě zvláště vnímavé např. pro rozvoj řeči, rozvoj pořádku…. V tomto období se dítě snadno učí tomu, co se po uplynutí senzitivní fáze učí jen obtížně. V mateřské škole máme možnost pomoci dětem vytvořit správné návyky, denně pobývat venku v přírodě, pozorovat, hledat, sbírat, obdivovat, brouzdat se v listí nebo v kaluži, stavět z písku hrady, tunely, dorty i krajiny, žasnout, radovat se. Přinášet dětem podněty, pracovními aktivitami přispívat k péči o svět kolem sebe.

Záměrem projektu je co nejvíce využívat okolní prostředí k poznávání živé i neživé přírody, poznávat zákonitosti přírody a její krásy, rozvíjet své smysly, pracovat s přírodním materiálem. 

 • Projekt si klade za hlavní cíl vytvořit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.
 • Zlepšit prostředí zahrady MŠ pro děti a širší veřejnost.Využívat prostředí zahrady k poznávání živé i neživé přírody, poznávat zákonitosti přírody a její krásy, rozvíjet smysly, pracovat s přírodním materiálem.  Vybudovat místo, které bude experimentálním, užitkovým i okrasným přírodní prostředím  nejen pro děti a jejich rodiče, ale také pro ostatní spoluobčany, kteří naši školku navštíví.
 • Přeměna venkovního prostředí školního zařízení na „přírodní učebnu“,  která  se  stane  nedílnou  součástí  mateřské  školy.  Pestré a proměnlivé zahrady pozitivně ovlivňují sociální chování, tvořivost a celkovou osobnost  dítěte. Řešení přírodní zahrady se zaměření na environmentální výchovu  rozšíří  nabídku  aktivit  mateřské školy  a  podnítí  zájem  dětí  o  přírodu.  Výukově orientovaná programová náplň zahrady napomůže rozvíjet a formovat kladný vztah nejmladší generace k přírodě a k životnímu prostředí.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

V rámci projektu se podařilo:

HMYZÍ DOMEČEK  – hmyz prostě na zahradu patří, ať si kdo chce, co chce říká a spousta hmyzích zástupců nám v zahradě pomáhá – včely a čmeláci opylují květy, slunéčka a škvoři loví mšice apod. Aby se na naší školní zahradě těmto živočichům líbilo, a taky abychom je mohli pozorovat, vyrobili jsme vhodný příbytek. 

KOMPOST – děti zjistily, jak mohou v domácích podmínkách, s nulovými náklady, přeměnit část odpadu, který často končí na skládkách, v kvalitní hnojivo – kompost.

 JEZÍRKO – děti mají možnost pozorovat život ve vodě (rybky), u vody (rostliny a živočichové), skupenství vody během celého roku. Zapojily se do čištění jezírka.

BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA– sledovaly růst bylinek, rozvíjely smyslové vnímání (jejich vůně, chuť), jak můžeme bylinky využít( v kuchyni, na léčení).

KVĚTINOVÝ ZÁHON– sázení květin, péče o květiny, vnímání jejich vůně, barvy, sledování živočichů v záhonku (včely, broučci).

ZELENINOVÝ ZÁHON setí zeleniny, péče o záhon, pletí, sledování růstu zeleniny, sklízení, smyslové vnímání a radost z vypěstovaných plodin.

OKRASNÁ SKALKA – děti mají možnost poznávat různé druhy rostlin a dřevin

VENKOVNÍ ALTÁN-venkovní „učebna“ pro děti.

ZVÍŘÁTKA NA TŘÍDÁCH – o která se děti starají – želva suchozemská, želvy vodní, šnek africký

ODPADKOVÉ KOŠE na školní zahradě

KOPEC pro zimní aktivity dětí

BALANČNÍ KŮLY – pro rozvoj pohybového aparátu dětí

HMATOVÁ STEZKA – ve spolupráci s rodiči

LANOVÁ SESTAVA – pro rozvoj pohybového aparátu dětí

ZAHRADNÍ KUCHYŇKA – centrum aktivit pro námětové hry dětí

DOMEK PRO ÚKLID ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ PEXESO, KRESLÍCÍ TABULE

CENTRUM POKUSY A OBJEVY na všech třídách – centrum je vybaveno různými přírodními materiály a pomůckami, lupou, odměrnými válci, mikroskopem, váhou, materiálem, který si děti nasbíraly samy – kamínky, mušle, kousky kůry, listy, mech. Děti zde mohou pozorovat pod lupou nebo mikroskopem rostliny, hmyz, dělat pokusy, poměřovat předměty, pozorovat růst vlastní rostliny, dělat pokusy se světlem, s roztoky (sladkým, slaným, kyselým), pozorovat vypařování vody, provádět pokusy s magnetem apod. Děti často používají encyklopedie a jiné knihy. Součástí tohoto centra je koutek živé přírody – zvířátka, o která děti pečují.

Školní zahrada v současné době umožňuje dětem:

 • získávání pracovních dovedností a osvojováním manuální zručnosti dětí při vzniku a následně péči o školní zahradu (nápodobou ve spolupráci s dospělými)
 • sledování, jak a co roste ze semínka, sazenice ( aktivní zapojení dětí do procesu )
 • podpora zdravého životního stylu (další využití bylinek, drobných plodů i ovoce ke konzumaci), zpracování s rodiči při tvořivých odpoledních, sušení bylin, suché vazby)
 • pozorování  vzájemných  vztahů  mezi  organismy  (  nejen  na  zahradě,  ale také  v tzv.,,kořenovém domě“ t.j. pomůcce k pozorování klíčení semen, životu žížal pod zemí… 
 • poznávání zákonitostí odpadové problematiky (kompostování)
 • pozorování diverzity (planých a kulturních) rostlin
 • pozorováním změn v přírodě během celého roku
 • podporu vzájemných vztahů, empatii a kooperaci v dětském kolektivu
 • ověřování si teoretických informací v praxi
 • odpočinek a relaxaci v příjemném přírodním prostředí
 • získávání povědomí o ohleduplném chování k přírodě
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti dětí